Polityka prywatności

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług aplikacji Elpis jest Stowarzyszenie Elpis.help zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000700786, NIP: 525-27-31-295, REGON: 368866757, z siedzibą na ul. Świętokrzyskiej 30/63, 00-116 Warszawa, Polska, e-mail: [email protected]

Ochrona Państwa danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

1.2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Państwu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z nami drogą mailową: [email protected].

1.3. Niniejsza polityka prywatności realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650). NIE WYMAGA ONA ŻADNYCH DZIAŁAŃ Z PAŃSTWA STRONY.

1.4.  Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych. Informacje osobiste są przechowywane w systemach komputerowych o ograniczonym dostępie. Systemy te są umieszczone w usłudze dostarczanej przez serwis Microsoft Azure, który działa zgodnie z programem Tarcza Prywatności UE-USA (ang. Privacy Shield).

1.5.  Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

1.6. Aby właściwie zarządzać Państwa danymi, wdrożyliśmy niezbędne zabezpieczenia gwarantujące bezpieczeństwo Państwa danych oraz wdrożyliśmy Politykę ochrony danych osobowych.

2. ZBIERANIE INFORMACJI

2.1. Państwa dane osobiste zostały przekazane w ramach wykonania usługi i obejmują: imię i nazwisko, adres mailowy, płeć, wiek, informacje dot. telefonu tj. model, producent, system operacyjny, ID waszego operatora telefonii komórkowej, język systemu operacyjnego.

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacja wsparcia organizacji społecznych przez użytkowników – podane dane będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO i zgodne z treścią ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

4. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

4.1 Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:

  1. członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia Elpis.help
  2. podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną Stowarzyszenia Elpis.help,
  3. instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa,

4.2. Wszystkie firmy zewnętrzne, którym udostępniamy Państwa dane, to nasi zaufani partnerzy, zobowiązani są do zachowania poufności informacji użytkowników/klientów i nie mogą ich używać w żadnych innych celach innych niż te, na które zezwoliliśmy. Z wyjątkiem przypadków wymienionych powyżej, nie będziemy ujawniać informacji umożliwiających identyfikację użytkownika innym podmiotom, w tym również Reklamodawcom, bez Twojej wyraźnej zgody. Ponadto nie będziemy udostępniać, sprzedawać, wydzierżawiać ani w żaden inny sposób ujawniać informacji osobistych, listy adresów e-mail ani listy adresów pocztowych innym podmiotom do ich własnych celów promocyjnych.

5. PRZECHOWYWANIE INFORMACJI

5.1. Jak długo przechowujemy informacje na Państwa temat?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, nie zostanie wycofana zgoda lub nie zostanie usunięte Państwa konto z aplikacji Elpis. Zgodę można cofnąć kontaktując się z nami drogą mailową:  [email protected].

6. PAŃSTWA PRAWA

6.1. Jakie przysługują Państwu prawa?

W związku z informacjami, które posiadamy na Państwa temat, dysponujecie Państwo możliwościami opisanymi poniżej. Aby z nich skorzystać, skontaktuj się z nami. Jeśli jesteś użytkownikiem mieszkającym w EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), możesz:

  1. uzyskać dostęp do informacji, jakie posiadamy na Twój temat. Zwykle udostępniamy je w ciągu 30 dni od momentu przesłania do nas zapytania;
  2. usunąć swoje konto;
  3. poprawić lub usunąć informacje na Twój temat. Możesz zaktualizować te informacje w ustawieniach. Jeśli masz problemy z aktualizacją informacji lub jeśli chcesz, skontaktuj się z nami;
  4. odwołać zgodę na przetwarzanie przez nas informacji na Twój temat;
  5. złożyć skargę do organu regulacyjnego. Jeśli mieszkasz w EOG i uważasz, że nie przestrzegamy przepisów o ochronie danych, masz prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługi i funkcje w ramach Serwisu będą z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości Administrator może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że Administrator umieści w ramach Serwisu informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z Państwa punktu widzenia zmiany będą odpowiednio wyróżnione. Jakiekolwiek wprowadzane ewentualnie zmiany w Polityce Prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim jakichkolwiek danych osobowych. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Państwa zgodami, niezależnie od postanowień powyższych, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez Administratora są udzielone przez Państwa zgody. Niniejszy dokument ma natomiast charakter informacyjny.