Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Elpis

 

I. DEFINICJE

 • Użyte w niniejszym dokumencie wyrażenia mają następujące znaczenie:
  1. Aplikacja – oprogramowanie udostępniane Użytkownikowi przez Operatora i instalowane w pamięci telefonu Użytkownika. Głównymi cechami Aplikacji są:
   1. wyświetlanie treści reklamowych w formie tapet na wyświetlaczu oraz ekranie blokady urządzenia mobilnego
   2. wyświetlanie treści reklamowych w innych formach dostępnych na urządzenia mobilne
   3. wysyłane powiadomień oraz komunikatów do Użytkowników Aplikacji
   4. przypisywanie Środków przez Aplikację do Profilu Użytkownika jako gratyfikację za aktywne korzystanie z Aplikacji, będących jednocześnie podstawą do rozliczeń między Operatorem a Zleceniodawcami i Partnerami, w tym organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność społeczną i/lub mającymi status Pożytku Publicznego
  2. Dane – zbiór informacji podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji oraz w trakcie korzystanie z Aplikacji
  3. Emisja – jednorazowe wyświetlenie Tapety na ekranie blokady telefonu Użytkownika.
  4. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Profilu Użytkownika, ustalany przez Użytkownika podczas Rejestracji lub użyty z posiadanego przez Użytkownika konta w serwisie Facebook.
  5. Kampania – akcja marketingowa, posiadająca określone przez Zleceniodawcę lub Partnera kryteria Emisji Tapet, oraz oczekiwane formy aktywności, docelowo wykonane przez Użytkownika.
  6. Login – ciąg znaków alfanumerycznych składający się na indywidualną nazwę Użytkownika konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Profilu Użytkownika, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji lub użyty z posiadanego przez Użytkownika konta w serwisie Facebook lub Google.
  7. Operator – Stowarzyszenie Elpis.help.
  8. Profil Użytkownika – indywidualne konto Użytkownika, prowadzone przez Operatora, do którego dostęp – za pośrednictwem Aplikacji – możliwy jest wyłącznie po dokonaniu przez Użytkownika jednorazowej Rejestracji oraz każdorazowym podaniu Loginu i Hasła – rozumianego jako zalogowanie się do Profilu. Profil zawiera podane przez Użytkownika Dane z możliwością ich każdorazowej zmiany.
  9. Partner – podmiot fizyczny lub prawny, z którym Operator zawarł porozumienie o współpracy zawierające jego zakres i zasady
  10. Regulamin – niniejszy „REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ ELPIS”
  11. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Profilu Użytkownika, dokonana z poziomu Aplikacji i będąca warunkiem koniecznym do korzystania z Aplikacji.
  12. Środki – umowna forma rozliczeń generowana przez Aplikację, przypisywana do Profilu Użytkownika w momencie Zaliczenia Kampanii, będąca formą gratyfikacji Użytkownika w zamian za spełnienie wszystkich kryteriów dla danej Kampanii.
  13. Tapeta – każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei, albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Operatora, w ramach Tapet Operator zamieszcza również Tapety Sponsorowane.
  14. Tapeta Sponsorowana – każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei, albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Zleceniodawcę lub Partnera.
  15. Serwis (Serwis ELPIS) – serwis internetowy dostępny pod adresem elpis.help, który umożliwia uzyskanie informacji dotyczących Aplikacji.
  16. Smartphone – telefon komórkowy z zainstalowanym systemem operacyjnym pozwalającym na instalowanie Aplikacji.
  17. Siła Wyższa – zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności. W szczególności za zdarzenie Siły Wyższej uznaje się stan wojenny, stan klęski żywiołowej, strajk, rozruchy o charakterze zbrojnym, paramilitarnym, jak również wszelkiego rodzaju zdarzenia z udziałem większej liczby osób, który mają wpływ na swobodę przemieszczania się w obszarze zaistniałego zdarzenia, pożar w siedzibie Operatora, nieuprawnione włamanie na serwer Operatora przez podmiot trzeci.
  18. Social Media – wszelkie portale społecznościowe, a zwłaszcza Facebook.com; LinkedIn.com; Tweeter.com; Snapchat; Instagram.com; Google+, itp
  19. Strony – Operator i Użytkownik.
  20. Treść – treść, z którą Użytkownik może się zapoznać z wykorzystaniem Aplikacji, stanowiąca w szczególności, lecz niewyłącznie, przedmiot autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  21. Usługa – udostępnieniu użytkownikowi Aplikacji w celu jej pobrania oraz zainstalowania przez Użytkownika Aplikacji na swoim Smartphone, jak również wyświetlanie Tapet na urządzeniu Użytkownika.
  22. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
  23. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631)
  24. Użytkownik – osoba fizyczna, która pobrała i zainstalowała Aplikację na swoim Smartphone.
  25. Zaliczenie Kampanii – przypisanie do Profilu należnych Środków w konsekwencji wypełnienia wszystkich kryteriów określonych dla danej Kampanii
  26. Zleceniodawca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub podmiot niemający osobowości prawnej, zlecający Operatorowi emisję Tapet, Tapet Sponsorowanych lub innych Treści.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji mobilnej pod nazwą ELPIS uruchomionych na urządzeniach mobilnych, zgodnie z wymogami art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 • Operatorem i jednocześnie właścicielem Aplikacji, i usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług oraz administratorem danych osobowych jej użytkowników jest Stowarzyszenie Elpis.help zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000700786, NIP: 525-27-31-295, REGON: 368866757, z siedzibą na ul. Świętokrzyskiej 30/63, 00-116 Warszawa, Polska
 • Z chwilą zainstalowania Aplikacji przez Użytkownika na urządzeniu mobilnym, zgodnym ze specyfikacją techniczną, określoną w Regulaminie, pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem zawarta zostaje na czas nieoznaczony umowa o świadczenie usług, opisanych w pkt. II.4, na warunkach uregulowanych w niniejszym Regulaminie. Umowa o świadczenie usług może zostać wypowiedziana przez Użytkownika, za co uznaje się usunięcie Aplikacji z urządzenia mobilnego na którym została zainstalowana.
 • Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na:
  1. wyświetlaniu Tapet na urządzeniu Użytkownika, na którym zainstalowana została Aplikacja, przez czas określony w Regulaminie,
  2. wyświetlaniu Tapet Sponsorowanych na urządzeniu Użytkownika, na którym zainstalowana została Aplikacja, przez czas określony w Regulaminie,
  3. wysyłaniu komunikatów na urządzenie Użytkownika, na którym zainstalowana została Aplikacja, przez czas określony w Regulaminie,
 • Uprawnione pobranie Aplikacji możliwe jest wyłącznie ze sklepu Google Play https://play.google.com/store/apps/…..
 • Pobranie Aplikacji, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług, jest bezpłatne. Koszty transmisji danych pokrywają Użytkownicy Aplikacji we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z podmiotami świadczącymi takie usługi.
 • Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub osób trzecich w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Szybkie i efektywne kontaktowanie się z Operatorem możliwe jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email: [email protected] W celu uzyskania pomocy Użytkownik powinien sprecyzować zakres tematyczny problemu, z jakim zwraca się do Operatora oraz szczegółowy opis zdarzenia.
 • Z momentem zainstalowania Aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie mu informacji, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta na wskazany podczas rejestracji adres e-mail Użytkownika.

III. ZASADY DOSTĘPU DO APLIKACJI I WYMAGANIA TECHNICZNE

 • Z Aplikacji mogą korzystać wszyscy Użytkownicy urządzeń mobilnych typu Smartphone, spełniający wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobierają ją ze źródeł wskazanych w pkt. II Regulaminu i prawidłowo uruchamiają na urządzeniu mobilnym, pod warunkiem ukończenia trzynastego roku życia.
 • W celu uruchomienia i korzystania z Aplikacji system teleinformatyczny urządzenia mobilnego musi być oparty na systemie Android w wersji minimum 4.1.2 lub nowszej.
 • W celu prawidłowego korzystania z Aplikacji urządzenie mobilne nie musi mieć zapewnionego stałego aktywnego połączenia internetowego, jednak co najmniej raz dziennie przez okres co najmniej 3 minut urządzenie mobilne musi mieć aktywną usługę transferu danych albo podłączenie za pośrednictwem urządzenia WI-FI wbudowanego w urządzeniu mobilnym do aktywnej sieci internetowej, w celu wymiany danych pomiędzy Aplikacją a serwerem Operatora i pobrania nowych treści reklamowych.
 • Koszty połączenia ze stroną internetową oraz transferu danych przez Aplikację ponosi Użytkownik. Korzystanie z Usługi może wiązać się z wykorzystaniem usługi transmisji danych dostępnej za pośrednictwem sieci telefonii ruchomej lub za pośrednictwem łącza WiFi. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym lub w przypadku dostępu do Internetu za pośrednictwem łącza WiFi – zgodnie z taryfą dostawcy Internetu.

IV. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 • W celu prawidłowego korzystania z Usługi niezbędna jest rejestracja Użytkownika, która następuje w sposób i po spełnieniu wymogów określonych poniżej oraz akceptacja treści Regulaminu.
 • Rejestracja Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie przez Operatora informacji handlowych na urządzenie mobilne, na którym Aplikacja została zainstalowana, w tym treści reklamowych na ekran blokady urządzenia mobilnego, oraz w innych formach komunikacji dostępnych na urządzenia mobilne.
 • W celu Rejestracji Użytkownika i założenia indywidualnego Panelu Użytkownika niezbędne jest:
  1. podanie przez Użytkownika w ramach formularza rejestracyjnego danych oznaczonych jako obowiązkowe.
  2. zapoznanie się z treścią regulaminu i potwierdzenie przez Użytkownika, że akceptuje jego postanowienia.
  3. potwierdzenie przez Użytkownika, że wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych, w tym Tapet oraz treści reklamowych za pośrednictwem Aplikacji.
  4. potwierdzenia przez Użytkownika rejestracji poprzez otworzenie linku rejestracyjnego przesłanego drogą elektroniczną.
  5. oświadczenie, że posiada pełne prawa do korzystania z urządzenia mobilnego, na którym ma być zainstalowana Aplikacja.
 • Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. podawania w formularzu rejestracyjnym danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.
  2. aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych; aktualizacji danych dokonuje się w ramach Panelu Użytkownika.
  3. zachowania w tajemnicy Hasła i Loginu oraz nieudostępniania ich innym osobom.
 • Jeden Użytkownik może zarejestrować i posiadać jedno konto celem korzystania z Aplikacji, niezależnie od liczby posiadanych urządzeń mobilnych, na których zamierza korzystać z Aplikacji. Zainstalowanie Aplikacji na kilku urządzeniach jednego Użytkownika traktowane będzie jak jedno konto Użytkownika.
 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podane przez siebie dane, jak również za wybór swojego Loginu i Hasła, w tym również za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Loginu i Hasła. Użytkownik ponosi również wyłączna odpowiedzialność związaną z zabezpieczeniem swojego Loginu i/lub Hasła przed dostępem osób trzecich, jak również ujawnienie tych danych wobec osób trzecich.
 • Operator nie weryfikuje tożsamości Użytkowników podczas ich Rejestracji. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych Użytkownika podanych podczas Rejestracji, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Usługi do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Operator wskaże Użytkownikowi sposób uprawdopodobnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres email podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu, Aplikacji oraz Usługi w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, oraz w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Operatora.

V. INTEGRACJA KONTA Z KONTEM W SOCIAL MEDIA

 • Aplikacja umożliwia integrację z kontem jej użytkownika na niektórych portalach social media. Integracja taka nie jest jednak konieczna do korzystania z Aplikacji i pozostałych usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 • Użytkownik Aplikacji w każdym czasie może ją zintegrować z własnym kontem na portalu społecznościowym, również w trakcie rejestracji konta.
 • Zintegrowanie konta z kontem na portalu społecznościowym na etapie rejestracji konta powoduje ustalenie jako Loginu konta emaliowego użytego przy rejestracji w danym portalu Social Media oraz Hasła ustalonego do tego konta.

VI. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 • Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.
 • Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
  1. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
  2. korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
  3. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 • Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.

VII. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG I ZAMIESZCZANIA REKLAM

 • Świadczenie Usług oraz działanie Aplikacji polega na wykorzystywaniu „ekranu blokady” urządzenia mobilnego Użytkownika do zamieszczania Tapet oraz innych Treści w tym reklam handlowych.
 • Zamieszczanie Tapet i Treści, w tym reklam handlowych wymaga zgody Użytkownika, wyrażonej przy rejestracji, która jest warunkiem korzystania z Aplikacji.
 • W ramach świadczenia Usług Operator zamieszcza Tapety, reklamy oraz inne Treści na ekranie blokady Smartphone ‘a Użytkownika.
 • Wszystkie materiały zamieszczane na ekranie blokady urządzenia mobilnego Użytkownika dostarczane są przez Zleceniodawców i/lub Operatora lub Partnerów. Wszelkie Treści oraz Tapety nie będą naruszały praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa. Niemniej jednak Operator nie ponosi odpowiedzialności jeżeli wszelkie Treści, Komunikaty, Tapety lub Tapety Sponsorowane nie będą odpowiadały przekonaniom lub preferencją Użytkownika
 • Za udostępnienie Ekranu Blokady oraz innych nośników komunikacyjnych dostępnych na urządzenia mobilne Użytkownik będzie gromadził będzie Środki, które przypisywane będą na Jego Profilu Użytkownika. Środki te następnie będą stanowiły podstawę do rozliczeń między Operatorem a Partnerami i/lub Zleceniodawcami
 • W celu gromadzenia Środków za emisję Tapet Sponsorowanych Użytkownik zobowiązany jest zapewnić:
  1. Włączone urządzenie mobilne Użytkownika wraz z włączonymi wszelkimi uprawnieniami i funkcjami koniecznymi do poprawnego działania przez cały okres trwania danej Kampanii.
  2. Dostęp do Internetu: minimum jeden raz dziennie
 • W celu Zaliczenia Kampanii i w konsekwencji przypisania Środków za daną Kampanię do Profilu Użytkownika, Użytkownik musi spełnić łącznie następujące warunki:
  1. zapewnić Emisję Treści lub Tapet przez okres określony przez Zleceniodawcę lub Operatora lub Partnera dla danej Kampanii
  2. urządzenie mobilne musi pozostać aktywne bądź być użytkowane,
  3. o ile zostanie to ustalone w warunkach Zaliczenia Kampanii, Użytkownik może musieć wykonać także szereg aktywności na swoim urządzeniu mobilnym, (przykładowo przejście na lending page).
 • Operator nie gwarantuje emisji Tapet oraz Tapet Sponsorowanych przez pełen okres gotowości Użytkownika do udostępnienia blokady ekranu urządzenia mobilnego w danym miesiącu.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

 • Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody będące skutkiem naruszania przez Użytkowników praw osób trzecich,
  2. szkody powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji;
  3. usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, telekomunikacyjnym lub systemie teleinformatycznym, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają lub ograniczają prawidłowe korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań swoich Zleceniodawców, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Aplikacji spowodowane parametrami lub stanem technicznym urządzenia mobilnego.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z Aplikacji przez Użytkownika, a w szczególności za korzystanie z Aplikacji w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminu.
 • Operator zastrzega sobie możliwość zawieszenia świadczenia Usługi, z uwagi na konieczność usunięcia zagrożeń, konserwacji, przeglądu, modyfikacji lub rozbudowy infrastruktury technicznej lub Aplikacji.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność lub nieprawidłowe działanie Aplikacji i/lub Usługi z powodu Siły Wyższej.

 

 

IX. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 • Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.
 • W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora, a w szczególności ich dobre imię, Operator może podjąć wszelkim prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć lub zakończyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.
 • Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn, działalności Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 • Operator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Usługi (blokując lub usuwając jego Profil), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Usługi, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
 • Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Usługi, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Operatora.
 • Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn działalności Serwisu i/lub świadczenia Usługi. W takim wypadku Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

X. PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

 • Usługi, Treści, Tapety (w tym Tapety Sponsorowane), do których Użytkownik uzyskuje dostęp przy użyciu Aplikacji stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługujących Operatorowi bądź współpracującym z nim podmiotom. Korzystanie z nich przez Użytkownika ograniczone jest wyłącznie do wyświetlania na osobistym urządzeniu mobilnym. Użytkownik nie ma prawa do dokonywania jakichkolwiek działań polegających na ich rozpowszechnianiu, przetwarzaniu, obróbce, opracowywaniu lub dystrybucji.
 • Z momentem rozpoczęcia korzystania z Aplikacji przez Użytkownika, Operator udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej oraz niezbywalnej licencji, która obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie niezbędnym do korzystania z Usługi poza jej terytorium, na korzystanie z Aplikacji. Zakres przedmiotowy powyższej licencji dotyczy nieodpłatnego pobrania Aplikacji przez Użytkownika z Google Play.
 • Oprogramowanie Aplikacji, jego nowe wersje, modyfikacje oraz wszelkie jego aktualizacje, adaptacje oraz inne zmiany wraz z kodem źródłowym stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Operatora lub Partnera i prawa te podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

XI. REKLAMACJE I KONTAKT Z OPERATOREM

 • Wszelkie reklamacje związane z działalnością Serwisu, Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej [email protected] Reklamacje mogą być również kierowane w formie pisemnej na adres siedziby Operatora.
 • Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji. Ponadto reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej, podany przez Użytkownika przy rejestracji.
 • W terminie 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania Operator rozpatruje reklamację oraz informuje użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 • Reklamacje będące następstwem niestosowanie się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Operator rozpatrywane i uznawane.

XII. ZMIANY REGULAMINU I DOSTĘP DO REGULAMINU

 • Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na dole strony głównej Aplikacji. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Aplikacji.
 • Operator zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w serwisie internetowym sklepu oferującego Aplikację, na stronie internetowej elpis.help w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie postanowienie, którego cel będzie równoważny lub możliwie najbardziej zbliżony do celu postanowień bezskutecznych.
 • Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i przepisy innych ustaw.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2019r.